Du er her: Forside / Nyheter / Nevrologi / Røyking gir hjerneslag hos unge kvinner

Røyking gir hjerneslag hos unge kvinner

av Idun Alma Torvik Ramsdal — sist endret 27.08.2008 - 22:04
Dess meir unge kvinner røyker, dess større risiko har dei for å få hjerneslag. Forskarar i USA har funne eit dose-respons-forhold mellom sigarettrøyking og risikoen for iskemisk slag.
Unge kvinner som røyker har større risiko for å få slag enn ikkje-røykarar. Dette kjem fram i tidsskriftet Stroke 14. august. Forskarar frå USA samanlikna røykarar mot ikkje-røykarar og fann odds ratio på 2,6 (P < .0001). Dess fleire sigarettar ein røykjer per dag, dess meir aukar odds ratio: Samanlikna med ikkje-røykarar, er odds ratio 2,2 for dei som røyker 1-10 sigaretter per dag, 2,5 for dei som røyker 11-20, 4,3 for dei som røyker 21-39, og 9,1 for dei som røyker 40 sigarettar eller meir. Tidlegare studiar har vist eit tilsvarande positivt dose-respons-forhold mellom tal på sigarettar og risiko for slag, men desse studiane har fokusert på middelaldrande og eldre pasientar. Det er gjort lite forsking på yngre pasientar. Data til denne studien vart henta frå «Stroke Prevention in Young Women Study» der kvinner mellom 15 og 49 år deltok. 466 kvinner som hadde hatt slag, vart samanlikna med 604 kontrollar.


Ifølgje forskarane er det stor effekt av å slutte å røyke. Risikoen for slag går tilbake til nivå med ikkje-røykarar i løpet av 2,5 år. Røykeslutt har positiv verknad på helsa umiddelbart uansett alder, men fordelane er større dess tidlegare ein sluttar. Dersom ein sluttar å røyke før 35-årsalderen, har ein truleg dei same livsutsiktene som ein ikkje-røykar. Studien viste også at kor mykje ein røyker er meir avgjerande enn kor lenge ein har røykt når det gjeld slagrisiko.


Les meir:

Medscape
AHA Journals Online

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill