Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Hyperglykemisk ketoacidose

Hyperglykemisk ketoacidose

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 15:50
Vanligst hos pasienter med nydiagnostisert diabetes mellitus type 1, eller hos pasienter som har unnlatt å ta insulin. Akutte infeksjoner (kan godt foreligge uten feber – husk bakterologisk diagnostikk!) eller annen akutt sykdom disponerer. Behandlingen må individualiseres.

Supplerende undersøkelser
•     Hb, SR, Hv, CRP, glukose, venøse blodgasser, Na, K, Cl, Ca, Mg, kreatinin, osmolalitet.
•     Rtg. thorax.
•     Urin:stix (inkl. ketoner), mikro, bakt.us.
•     Infeksjonsutredning, EKG (OBS stumt infarkt).

Behandling
Husk at blodsukkeret hos enkelte pasienter kan variere betydelig, og ikke minst i forbindelse med en sykehusinnleggelse. Et høyt blodsukker uten affisert allmenntilstand skal derfor ikke nødvendigvis behandles, og iallfall ikke etter nedenstående regime.

Væske
Like viktig som insulin!
•     1000 ml NaCl 0,9% gis over 1 time, deretter ca 500 ml/t (OBS overhydrering v/hjertesvikt). Totalt væs¬kebehov kan være 5-6 liter, gis i løpet av 12-24 timer.
•    Ved hypotensjon kan plasmaekspander benyttes i tillegg, f.eks. Haemaccel, Macrodex eller albumin.
•     Svært sjelden kan det være aktuelt med hypoton NaCl-løsning (0,45%) ved svær hyperosmolalitet (S-Na >155 mmol/l) Husk fare for hjerneødem ved for rask reduksjon av osmolalitet!

Insulin
•     Initialt 10-20 IE Hurtigvirkende insulin intravenøst.
•     Så 50 IE Hurtigvirkende insulin i 500 ml 0,9% NaCl, dvs 1 IE pr 10 ml. Start med 1 ml/min = 6 IE/time. Hvis blodsukkerkontroll viser manglende effekt, gjentas bolusdosen, og infusjonstakten økes (f.eks. fordobles).
•     Når glukose<15 mmol/l, gis isteden 5% glukose tilsatt hurtigvirkende insulin (20-30 IE/l). Dette vil fortsatt gi en viss blodsukkerreduksjon hos de aller fleste, og kan brukes til finjustering av blodsukkeret. Glukose/insulininfusjon opprettholdes til pasienten kan spise selv og gjenoppta vanlig administrering av insulin.

Kalium
•    Til tross for hyperkalemi i serum har pasienten nesten alltid kaliummangel totalt sett. Tilskudd må ikke gies før du ser at diuresen er kommet i gang.
•    Ved hypokalemi ved innkomst: Start med 20 mmol/t.
•     Ellers: Start substitusjon hvis K<5,0 mmol/l, rask K-kontroll.
•     Økt kaliumbehov kan persistere lenge etter den akutte fase, vurder kaliumtilskudd per os.

Bikarbonat
Bare når pH under 7,0-7,1. Anslagsvis 40 mmol/time, regn ut hvor mye som skal korrigeres – og halvkor¬riger. Kontrollér pH og base excess etter 1 time, og justér evt. dosen. Husk at tilførsel av insulin i seg selv vil bedre acidosetendensen (redusert ketosetendens). Bikarbonat som skal erstattes v/«halvkorrigering»: 1/2 x 0,30 x base excess x kroppsvekt (kg). Eksempel: base excess -20, vekt 70 kg: 0,15 x 20 x 70 = 210 mmol, dvs 420 ml 4,2%-løsning, som inne¬holder 500 mmol/l.

Tromboseprofylakse
F.eks. Klexane 20 mg x 1 subkutant. (Tromboemboliske sykdommer kan utløse koma, og dehydrering kan utløse tromboembolisk sykdom.)

Monitorering
•     Pasienten er overvåkningstrengende.
•     Elektrolytter, venøs syre/base-status og blodsukker hver 1.-4. time.
•     Timediurese/nøye væskeregnskap.
•    Ventrikkelsonde kan være nødvendig ved redusert bevissthet.

Komplikasjoner
•     Hjerneødem ses spesielt hos barn, har sammenheng med for rask osmolalitetsreduksjon, vær forsiktig med hypoton væske. Ved langvarig bevisstløshet vurder hjerneødembehandling (Mannitol). Utvikler seg ofte 6¬12 timer etter behandlingsstart, og når blodsukker og syre/base-status normaliseres.
•     Lungeødem ses spesielt hos eldre, vurder risikoen med rask væsketilførsel, iallfall ved erkjent svikt.
•    Trombose pga. dehydrering.
•     Nyresvikt (forbigående) pga. dehydrering/hypotensjon.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill